Wat kan u doen indien de lasthebber misbruik maakt van de zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht anticipeer je op het moment waarop je niet meer je eigen vermogen kunt beheren door bijvoorbeeld ouderdom, dementie, ongeval of ziekte. Je stelt zelf een lasthebber aan die in jouw plaats kan handelen.

Maar wat indien zou blijken dat de lasthebber misbruik maakt van de zorgvolmacht?
Lees meer

Hoe eindigt een wettelijke samenwoning?

Wettelijke samenwonenden hebben een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. De wettelijke samenwoning kan op 3 manieren worden beëindigd.
Lees meer

Mijn huurder overlijdt, wat nu?

Eindigt het woninghuurcontract dan automatisch of niet?
Lees meer

Ex-partneralimentatie bij een echtscheiding door onderlinge toestemming

Afhankelijk van wanneer uw overeenkomsten EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) werd opgesteld is wel of geen wijziging in de ex-partneralimentatie mogelijk.
Lees meer

Veroordeeld tot een geldboete? U kan verzoeken om deze te mogen afbetalen.

Het is op vandaag mogelijk om uw geldboete af te betalen door middel van een afbetalingsplan. Het is belangrijk uw aanvraag tot afbetalingen goed te motiveren.
Lees meer

Wat is justonweb.be

Via www.justonweb.be kan u uw verkeersboetes en strafrechtelijke boetes betalen, uw betaling nakijken, een ongeldige betaling corrigeren, volledig digitaal uw boete betwisten of de bestuurder identificeren …
Lees meer

Vermijd dubbele erfbelasting bij overlijden van uw ouders

In de praktijk is het zeer gebruikelijk dat de langstlevende ouder over alle gelden van het gezamenlijk vermogen blijft beschikken, niettegenstaande de kinderen wel reeds een gedeelte daarvan in de erfenis van de eerst stervende ouder erven en erfbelasting betalen. Gevolg daarvan is dat de kinderen bij het overlijden van de langstlevende ouder een tweede keer erfbelasting op diezelfde gelden zullen betalen.
Lees meer

Achterstallige alimentatie verjaart na 5 jaar.

Zowel achterstallig onderhoudsgeld, als de indexatie, als de buitengewone kosten verjaren na verloop van 5 jaar.
Lees meer

Wat is een “gelegenheidsgeschenk”?

De begrippen “geschenk” en “schenking” klinken gelijkaardig, maar toch is er een groot verschil tussen beide: een schenking wordt belast en een gelegenheidsgeschenk of een cadeau niet.
Lees meer

Uitbreiding van de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Op vandaag is de Raad van State bevoegd voor beroepsprocedures tegen ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en voorkeurs- en projectbesluiten van complexe projecten.
Teneinde de doorlooptijden van deze beroepsprocedures in te korten, besloot de Vlaamse regering bij recent decreet van 14 juli 2023 deze beslissingsbevoegdheid over te hevelen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVV).
Lees meer

De imprevisieleer in het nieuwe contractenrecht

De imprevisieleer houdt in dat er over een contract kan worden heronderhandeld of dat een contract kan worden aangepast indien er zich sinds de contractsluiting nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan waardoor de uitvoering van het contract onredelijk zou zijn.
Lees meer

Een weekendrijverbod - bijvoorbeeld wanneer u uw rijbewijs voor uw job nodig hebt

U kunt in bepaalde omstandigheden aan de rechter vragen om dit rijverbod in het weekend en op feestdagen uit te voeren. Een weekendrijverbod kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld uw rijbewijs nodig heeft voor uw job.
Lees meer

Bent u als kind verplicht om bij te dragen in de kosten van het woonzorgcentrum van uw ouder(s)?

Vaak volstaat het wettelijk pensioen niet ter betaling van de verblijfskosten van een woonzorgcentrum waardoor de vraag naar financieringsmogelijkheden zich soms stelt wanneer er onvoldoende spaarvermogen is.
Lees meer

Wat is de billijkheidscorrectie bij scheiding van goederen

Echtgenoten die kiezen voor het stelsel van scheiding van goederen zijn zodoende verplicht om in hun huwelijksovereenkomst uitdrukkelijk hun akkoord te laten vaststellen over het al dan niet opnemen van het recht op vergoeding (al of niet met afwijkende modaliteiten) bij een echtscheiding.

Met deze correctie blijft elke echtgenoot uiteraard nog steeds eigenaar van zijn eigen vermogen, maar zullen de inkomsten (geheel of gedeeltelijk) die ze tijdens het huwelijk hebben gespaard bij de ontbinding van hun huwelijk (volgens een afgesproken percentage) worden verdeeld.
Lees meer

Vanaf 01/10/2023 mogen slecht geïsoleerde woningen opnieuw worden geïndexeerd

Vanaf 01/10/2023 is het terug toegestaan aan de verhuurder van een slecht geïsoleerde huurwoning om zijn huurprijs te indexeren, weze met een correctiefactor om te vermijden dat de huurprijzen al te snel zouden stijgen.
Lees meer

Ondernemer, vergeet niet om tegen 1 september 2023 het schadebeding in uw algemene voorwaarden aan te passen.

Vanaf 01/09/2023 is de eerste betalingsherinnering aan de consument wettelijk verplicht gratis en geldt een wachttermijn van 14 kalenderdagen alvorens interesten en herinneringskosten mogen worden aangerekend.
Deze nieuwe verplichtingen gelden enkel in relatie tot de particuliere klant en niet bij B2B relaties.
Zijn uw algemene voorwaarden niet up-to-date dan heeft u geen recht op eventuele verwijlinteresten en/of de schadevergoeding.
Lees meer

Bijstand van een advocaat bij de Voetbalcel

De Voetbalcel kan administratieve sancties opleggen aan personen, clubs, supportersverenigingen en andere betrokken partijen die de voorschriften overtreden. Betrokkenen hebben recht op verdediging. Lees hier verder hoe wij u als advocaat hierbij kunnen bijstaan.
Lees meer

Tot wanneer loopt de onderhoudsplicht van een ouder voor zijn kind?

De onderhoudsbijdrage van ouders ten aanzien van hun kind blijft verschuldigd tot het zijn opleiding heeft voltooid en zelf in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien door middel van het ontvangen van een eigen inkomen.
Lees meer

Deadline verplichte statutenwijziging nadert : 31/12/2023

Vennootschappen hebben nog tot 31 december 2023 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapsregels. Als u niets onderneemt, zijn de leden van het bestuur persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt en dit schade aan de vennootschap of aan derden veroorzaakt.
Lees meer

Vanaf 01/06/2023 : promillegrens verlaagd voor onmiddellijke intrekking rijbewijs

Vanaf 01/06/2023 wordt het rijbewijs van dronken bestuurders onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken vanaf 1,2 promille alcohol in het bloed.
Lees meer

Kan een levenslang rijverbod ongedaan worden gemaakt?

Ja, men kan een herziening vragen om opnieuw rijgeschikt te worden verklaard.
Lees meer

Erfrecht van samenwonenden: wat bij einde relatie

In het vorig blogbericht ging het over de erfrechten van echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure. Maar hoe zit dat precies met feitelijk en wettelijk samenwonenden?
Lees meer

Hoe zit het met het erfrecht tijdens een echtscheidingsprocedure?

Wist u dat uw (toekomstige ex-)echtgenoot ook tijdens de echtscheidingsprocedure nog van u erft?
Zolang u niet officieel gescheiden bent, zal uw echtgenoot van u erven, ook indien u tijdens de echtscheidingsprocedure zou sterven.
Lees meer

Wat is een “vriendenerfenis” ?

Via de “vriendenerfenis” kan u uw vrienden en/of verre familieleden laten erven onder het meest gunstige fiscale tarief in de erfbelasting.
Lees meer

Vergeet uw woninghuurcontract niet te registeren

Het is verplicht om binnen de 2 maanden na de ondertekening van een woninghuurovereenkomst het contract te laten registreren. De registratie beschermt zowel de huurder als de verhuurder.
Lees meer

Hoe verwerpt u een erfenis?

Indien u een erfenis wil verwerpen, moet u daarvan een verklaring ten overstaan van een notaris afleggen. De notaris maakt van uw verklaring een akte die op kosten van de verwerpende erfgenaam in het centraal erfrechtregister wordt geregistreerd.
Lees meer

De rechtsplegingsvergoeding daalt met 10 % vanaf 1 maart 2023 (opgeschort)

De laatste 2 jaren is de rechtsplegingsvergoeding al 3 keer verhoogd, maar vanaf 01/03/2023 wordt ze voor het eerst verlaagd.
Lees meer

Over schenkingen en erfrecht.

Wist u dat er bij een vereffening en verdeling van een erfenis ook rekening wordt gehouden met de schenkingen die de overledene tijdens zijn leven heeft gedaan?
Lees meer

Is nu the battle of forms gestreden? Over conflicterende algemene voorwaarden

In de praktijk bestond er vroeger nogal wat discussie over welke algemene voorwaarden er van toepassing zijn op contracten indien beide contractspartijen zich op hun eigen algemene voorwaarden beroepen.
Voortaan is het wettelijk vastgelegd dat de algemene voorwaarden van beide contractspartijen deel uitmaken van het contract, behalve de met elkaar conflicterende clausules die elkaar uitschakelen.
Lees meer

Het Europees aanrijdingformulier heeft een bijzondere bewijswaarde. Vul het dus steeds nauwkeurig in!

Het aanrijdingsformulier heeft een bijzondere bewijswaarde omdat het aangeeft waar beiden bestuurders het dadelijk na de aanrijding eens over zijn.
Uw verzekeraar zal het ook gebruiken om de schade af te handelen en de aansprakelijkheid van de aanrijding te beoordelen.
Lees meer

Gewijzigde fiscaliteit : vermindering van onroerende voorheffing bij co-ouderschap

Vanaf het aanslagjaar 2023 kunnen gescheiden ouders de vermindering van de onroerende voorheffing tussen hen verdelen en dit in verhouding tot de tijd dat de kinderen bij hen verblijven. Vereist is dat beide ouders in het Vlaamse Gewest wonen, dat ze bewijzen dat per 1 januari 2023 de huisvesting gedeeld is en dat er minstens 2 twee kinderen op het adres van de woning moeten zijn gedomicilieerd.
Lees meer

Broers en zussen hebben het recht om niet van elkaar gescheiden op te groeien

Wist u dat het intussen wettelijk is bepaald dat minderjarige broers en zussen het recht hebben om niet van elkaar te worden gescheiden en dus om samen in eenzelfde gezin op te groeien? En dat alle broers en zussen op elke leeftijd het recht hebben om persoonlijk contact met elkaar te onderhouden.
Lees meer

Tip: stel een samenlevingsovereenkomst of schuldbekentenis op als u investeert in de woning van uw partner

U ontvangt bij een relatiebreuk namelijk niet per definitie een vergoeding van uw investering, zelfs als uw investering tot een meerwaarde van de woning zou hebben geleid.
Lees meer

Letselschadebegroting: een bijzondere expertise

Een schadeclaim begint bij een duidelijk en correcte begroting van de schade. Bij materiële schade is dat meestal eenvoudig. Lichamelijke schade is veel moeilijker te begroten en vergt expertise.
Lees meer

De burgerlijke partij moet integraal zijn vergoed alvorens de dader een herstel in eer en rechten kan verkrijgen.

Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest van 15 november 2022 dat het toekennen van een herstel in eer en rechten van een dader vereist dat het slachtoffer integraal werd vergoed. De dader kan zich niet beroepen op verjaring of het stilzitten van de burgerlijke partij.
Lees meer

De rechtsplegingsvergoeding opnieuw sedert 01/11/2022 gestegen

Door de snelle stijging van de consumptieprijsindex, zijn de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding sinds 01/11/2022 opnieuw met 10% verhoogd.
Lees meer

Tijdelijke bevriezing van de indexering van de huurprijzen voor slecht geïsoleerde huurwoningen

Gezinnen die een woning huren zien de huurprijzen stijgen ingevolge de indexering en daarnaast stijgen ook de energiekosten in hun huurwoning. Om hieraan tegemoet te komen voerde Vlaanderen met ingang van 1 oktober 2022 een tijdelijke bevriezing in van de indexering van de huurprijzen bij slecht geïsoleerde huurwoningen.
Lees meer

Herinnering : een e-rijbewijs is maar 10 jaar geldig.

Uw e-rijbewijs heeft een administratieve geldigheid van 10 jaar. U dient zelf de geldigheidsdatum van uw rijbewijs in het oog te houden. Vraag dus zeker tijdig uw hernieuwde rijbewijs aan.
Lees meer

Verplichte bijdrage aan Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand bedraagt voortaan 24 euro

Ten gevolge van de indexatie is de verplichte bijdrage van 22 euro naar 24 euro gestegen.
Lees meer

Nieuwe aanpak van Gentse Familierechtbank op de inleidende zitting

Sedert september 2022 is de nieuwe werkwijze bij de Gentse familierechtbank van start gegaan. Voortaan wordt er voor elk familiedossier op de eerste zitting voldoende tijd vrijgemaakt om de inhoud van elk specifiek dossier te aanhoren en behandelen.
Lees meer

IZIMI: persoonlijke digitale kluis voor al uw belangrijke documenten

IZIMI is een gratis digitale kluis waar u allerlei (persoonlijke en vertrouwelijke) documenten (bijvoorbeeld diploma’s, contracten, waardepapieren, facturen, certificaten…) digitaal en op een beveiligde wijze kan bewaren.
Lees meer

Vraag tijdig uw asbestattest aan voor de verkoop van uw woning gebouwd voor 2001

Naast een bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, een attest van de elektrische keuring, het postinterventiedossier en een energieprestatiecertificaat (EPC) moet bij de verkoop van een woning vanaf 23/11/2022 ook een asbestattest aanwezig zijn.
Lees meer

Hebben plusouders een onderhoudsplicht tegenover hun pluskinderen?

De kosten van opvoeding en levensonderhoud van kinderen zijn lasten van het huwelijk/samenwonen. Woont een pluskind bij zijn ouder en nieuwe partner, dan heeft ook de plusouder de verplichting om bij te dragen in de kosten van het pluskind.
Lees meer

Een zorgvolmacht als gemoedsrust voor later

Met een zorgvolmacht voorziet u zelf de dag waarop u niet meer in staat bent uw eigen vermogen te beheren (bvb door ouderdom, dementie, ongeval of ziekte) en kan u de aanstelling van een (externe) bewindvoerder via de vrederechter vermijden.
Lees meer

Strengere wetgeving voor webshops

In dit digitale tijdperk zijn webshops niet meer weg te denken. De wetgever stapte mee op de digitale trein en moderniseerde haar wetgeving waar de consumentenrechten voorop worden geplaatst
Lees meer

Hoe verander ik mijn voornaam of familienaam?

Een wijziging van uw voornaam moet u bij de gemeente vragen en wordt meestal goedgekeurd. Een wijziging van uw familienaam moet u schriftelijk aan de minister van Justitie vragen en wordt slechts uitzonderlijk en onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd.
Lees meer

Welke attesten moet ik opvragen bij de overdracht van mijn handelszaak?

Tegenwoordig moet men vijf attesten/certificaten opvragen bij een overdracht van een handelszaak. Deze attesten zijn nodig om te voorkomen dat de koper een deel van de schulden van de verkoper van een handelszaak moet betalen.
Lees meer

Salduz - Mag mijn advocaat naast mij zitten tijdens verhoor?

Ja, tenzij er sprake is van een meervoudige confrontatie en als de advocaat daartoe verhinderd wordt, mag de advocaat uitdrukkelijk vragen om naast de verdachte plaats te nemen.
Lees meer

Mag de politie zomaar mijn voertuig doorzoeken?

De politie kan uw voertuig enkel doorzoeken in zeer specifieke omstandigheden en onder de voorwaarden bepaald in artikel 29 van de Wet op het Politieambt.
Lees meer

Vanaf 01/07/2022 strengere regels voor elektrische steps in het verkeer

Gebruikers van e-steps worden voortaan als fietser aanzien en moeten zich dus aan dezelfde verkeersregels houden die voor fietsers: rijden op het fietspad, of, wanneer er geen fietspad is, op de rijbaan. Dit geldt ongeacht de snelheid waarmee men rijdt. Rijden op het voetpad is dus verboden.
Lees meer

Attesten van 6% btw bij renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar afgeschaft.

Vanaf 1 juli moet een aannemer geen attesten van 6% btw bij renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar meer afleveren. De aannemer kan onmiddellijk aan 6% btw factureren en het is aan de klant om binnen de maand de aannemer te informeren wanneer de factuur toch met 21% moet worden opgemaakt. Doet de klant dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de correcte toepassing van het verlaagde btw-tarief. Ter vervanging van het attest moet er wel een standaardverklaring op elke factuur staan.
Lees meer

Registreren van schenkingen voortaan ook online via MyMinfin mogelijk

Het registreren van een schenking kan per post of op het registratiekantoor, maar kan voortaan ook online via MyMinfin waar u de bewijsdocumenten van de schenking kan uploaden.
Lees meer

Vanaf 1 juni 2022 écht 2 jaar garantie op wat je als consument koopt

Vanaf 1 juni wordt vermoed dat het gebrek al in het goed aanwezig was bij de aankoop indien het zich in de eerste 2 jaar na aankoop voordoet. Als consument moet u dit dus niet meer gaan bewijzen.
Lees meer

Het nieuw seksueel strafrecht treedt op 01/06/2022 in werking

Met de Wet van 21 maart 2022 (BS 30 maart 2022) werd het nieuw seksueel strafrecht ingevoerd. De wet treedt in werking op 1 juni 2022. De wet voert tal van veranderingen door zoals zwaardere straffen , tal van verzwarende omstandigheden en een wettelijke definitie ingevoerd van het begrip “toestemming”. De wet somt ook een aantal gevallen op waarin er in ieder geval geen toestemming is, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer bewusteloos is of slaapt.
Lees meer

Kan een aannemer na bestelling alle prijsstijgingen doorrekenen in een B2B-context?

Dat kan, mits geldige reden. De huidige economische tijden (Coronapandemie, oorlog in Oekraïne, prijsstijging van de grondstoffen, …) lijken ons een geldige reden te vormen om de prijs na bestelling te kunnen aanpassen.
Lees meer

Kan u een huis kopen via email of sms?

Het antwoord is dus niet eenduidig “ja” omdat bij de aankoop van een woning een aantal wettelijk verplichte documenten en informatie aanwezig moet zijn en omdat voor overeenkomsten van meer dan 3.500 euro een ondertekend geschrift nodig is.
Lees meer

Geen aankoop van een onroerend goed zonder het voorhanden zijn van een bodemattest en/of stedenbouwkundige inlichtingen

Zowel het bodemattest als de stedenbouwkundige informatie moeten dus aanwezig zijn bij het sluiten van de koopovereenkomst. Dat geldt niet alleen bij een compromis, maar ook bij een aankoopbelofte zoals de rechtbank te Kortrijk in haar recent vonnis van 01/03/2022 opnieuw bevestigde.
Lees meer

Aangepaste rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 april 2022

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming als bijdrage in de kosten en het ereloon van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Vanaf 1 april 2022 werden de bedragen opnieuw verhoogd als gevolg van de stijgende index.
Lees meer

Sinds 18/03/2022 kan u eenvoudig zelf naar een gerechtsdeskundige zoeken.

Sinds 18/03/2022 is het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen openbaar voor iedereen. U kan zoeken op basis van domein en specialisatie, naam of identificatienummer (EXP-nummer).
Hetzelfde geldt voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.
Lees meer

De eigenaar van een geïmmobiliseerd voertuig kan voortaan in beroep gaan tegen de weigering van de Procureur des Konings om het voertuig vrij te geven.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij prejudicieel arrest van 10/03/2022 tot de ongrondwettigheid van het gebrek aan een effectieve beroepsmogelijkheid voor de eigenaar van het voertuig tegen de weigering van het Openbaar Ministerie om de immobilisatie op te heffen.
Lees meer

GSM gebruik tijdens het rijden vanaf 03/03/2022 strenger bestraft

Vanaf 3 maart 2022 worden niet alleen de boetes verhoogd, maar het verbod op het gebruik tijdens het rijden wordt tegelijk uitgebreid naar alle mobiele elektronische apparaten (smartphone, smartwatch, tablet, e-reader).
Lees meer

Hoe teken ik hoger beroep aan tegen een vonnis in strafzaken?

Naast een verklaring van hoger beroep op de griffie, moet er ook heel nauwgezet een grievenformulier worden ingevuld.
Lees meer

De B2B-betalingstermijn bedraagt vanaf 1 februari 2022 nog maximaal 60 kalenderdagen

Vanaf 1 februari 2022 wordt de betalingstermijn in B2B-relaties ingekort tot maximaal 60 kalenderdagen en dit voor alle handelstransacties, ongeacht de grootte van de betrokken ondernemingen.
Lees meer

Slachtoffer van een misdrijf? Wie draait er dan op voor de procedurekosten?

De meeste Belgen hebben een familiale verzekering of een algemene rechtsbijstandsverzekering.
Lees meer

Cassatie bevestigt: geen persoonlijk onderhoudsgeld bij beëindiging wettelijke samenwoning

Wettelijk samenwonenden zijn wettelijk gehouden om, tijdens de samenwoning, elk naar evenredigheid van hun mogelijkheden, bij te dragen in de lasten van het samenleven. Zij behouden wel elk hun eigen inkomsten en vermogen.

Maar wat na de beëindiging wettelijke samenwoning?
Lees meer

15 dagen voor meedelen identiteit bestuurder

De Politierechtbank van Brugge heeft recent één van onze cliënten vrijgesproken niettegenstaande het ingevulde antwoordformulier niet werd ondertekend of gedateerd.
Lees meer

Uw vonnis van de politierechtbank voortaan digitaal raadpleegbaar

Vroeger kon u enkel op de rechtbank uw vonnis gaan inkijken, maar voortaan ontvangt u een email en kan u uw vonnis via www.justonweb.be digitaal raadplegen.
Lees meer

Onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken – Cass. 14 juni 2021

Onrechtmatig verkregen bewijs moet in burgerlijke zaken niet ambtshalve uit de debatten worden geweerd.
Lees meer

Een klant betaalt zijn factuur te laat. Wat nu?

Zijn uw algemene voorwaarden geldig bij een laattijdige betaling van een factuur door een consument?
Lees meer

Hoe indexeer ik zelf de huur?

Eén keer per jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract, kan de verhuurder de huurprijs indexeren aan de gezondheidsindex.
Lees meer

Het nieuwe goederenrecht vanaf 01/09/2021

Sedert 1 september 2021 zijn de nieuwe regels inzake (mede-)eigendomsrecht, burenhinder, vruchtgebruik, erfpacht en opstal in werking getreden.

Partijen hebben voortaan een veel ruimere vrijheid bij het opstellen van hun contracten. De nieuwe regels bieden de burger ook meer rechtszekerheid omdat zakelijke rechten meer zullen worden gepubliceerd.
Lees meer

Oude verkavelingsvoorschriften

Oude verkavelingsvoorschriften vormen geen weigeringsgrond meer.
Dit schendt de Grondwet echter niet.
Lees meer

De klussende echtgenoot is geen vergoeding verschuldigd

De echtgenoot die tijdens het huwelijk een eigen woning verbouwt waardoor op de woning een meerwaarde wordt gerealiseerd, is de huwgemeenschap geen vergoeding voor die arbeidsinspanningen verschuldigd indien de huwgemeenschap daardoor geen inkomsten heeft mislopen.
Lees meer

Rechtsplegingsvergoeding opnieuw verhoogd

Op 1 juni 2021 werden de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding opnieuw verhoogd.
Lees meer

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties