Actualiteit

Is nu the battle of forms gestreden? Over conflicterende algemene voorwaarden

Het Burgerlijk Wetboek wordt hervormd en geleidelijk aan treden de nieuwe boeken in werking. Zo ook op 01/01/2023 het nieuwe boek 5 over het verbintenissenrecht.

 

Een van de topics betreft de algemene voorwaarden.

 

In de praktijk bestond al lang discussie over de vraag welke algemene voorwaarden er van toepassing zijn indien de contractspartijen zich elk op hun eigen algemene voorwaarden beroepen. Met de inwerkingtreding van het nieuwe boek 5 van het Burgerlijk Wetboek voorziet de wetgever in artikel 5.23 in een regeling bij conflicterende algemene voorwaarden:

 

“De opname van algemene voorwaarden van een partij in het contract vereist hun effectieve kennis door de andere partij of ten minste de mogelijkheid voor deze om er effectief kennis van te nemen, alsook hun aanvaarding.

Bij conflict tussen de algemene voorwaarden van een van de partijen en de onderhandelde voorwaarden, komt voorrang toe aan deze laatste.

Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt het contract niettemin tot stand. Beide algemene voorwaarden maken deel uit van het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen.

In afwijking van het derde lid komt het contract niet tot stand indien een partij vooraf of zonder onnodige vertraging na de ontvangst van de aanvaarding uitdrukkelijk, en niet door middel van algemene voorwaarden, aangeeft dat zij niet wil gebonden zijn door een dergelijk contract.”

 

Met de invoering van artikel 5.23, eerste lid NBW wordt de gevestigde rechtspraak van het Hof van Cassatie verankerd. Zowel kennisname als aanvaarding van de algemene voorwaarden zijn vereist om van toepassing te kunnen zijn.

 

Het derde lid van artikel 5.23 NBW biedt eindelijk een oplossing voor de “battle of forms”. De wetgever gaat ervan uit dat de algemene voorwaarden in beginsel geen essentieel of substantieel bestanddeel van het contract vormen. Het contract kan bijgevolg tot stand komen, zonder wilsovereenstemming over de algemene voorwaarden. Beide algemene voorwaarden zullen deel uitmaken van het contract en enkel de algemene voorwaarden die onverenigbaar of conflicterend zijn, blijven zonder gevolg en worden als het ware uitgeschakeld.

 

Het vierde lid van artikel 5.23 NBW geeft aan dat de partijen kunnen afwijken van het bijkomstig karakter van de algemene voorwaarden. Opgelet want deze wil moet uitdrukkelijk zijn. Een eenvoudige vermelding in de algemene voorwaarden volstaat niet. De verklaring moet verder wordt afgelegd vóór de totstandkoming van het contract.

 

 

Het advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele heeft een ruime expertise op het vlak van het contracten- en ondernemingsrecht.

 

Heeft u een vraag? Heeft u nood aan bestand of advies? Neem contact met ons op via 050 33 66 03 of contact@bpb-advocaten.be.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties