Publicaties

Ons wetenschappelijk werk

Ons kantoor verricht ook wetenschappelijk onderzoek en publiceert het resultaat in vakliteratuur.
U vindt hieronder onze literatuurlijst

J. B. Petitat

Het regres van de W.A.M.-verzekeraar onder de vigueur van de Modelovereenkomst - een update.

TAVW 1997, 241-259

J. B. Petitat

Actuele rechtspraak inzake regresvordering uit het verzekeringsrecht.

in X, De Praktijkjurist, 2001, 111-163

J. B. Petitat

Kritische beschouwingen over kapitalisatie en splitsing.

T.Verz. 2002, afl. 2,317.345

V. Petitat

De vordering tot staken wegens merkinbreuken mogelijk gemaakt. Enkele kanttekeningen onder het arrest nr. 2-2002 van het Arbitragehof van 9 januari 2002

R.W. 2001-2002, 1523-1529

T. VANSWEEVELT en V. PETITAT

De erkenning van aansprakelijkheid in een aansprakelijkheidsverzekering

R.W. 2002-2003,306-321

V. PETITAT

Alles onder de zon (gemaakt door de mens) is octrooieerbaar. Biodiversiteit en octrooien, op weg naar verzoening?

T.M.R. 2002, 486-506

T. VANSWEEVELT en V. PETITAT

Commentaar artikel 85 van de wet op de Landverzekeringsovereenkomst.

in Comm. Verz. 2003

P. BRONDEL

Concrete schadevergoeding in gemeen recht.

in X., De Praktijkjurist VIII , Gent, Academia Press, 2004, 1-59;

S. LIEVENS en J.-B. PETITAT

Larie en bombarie aan de balie. Humor en recht

Gent, Academia Press, 2005, 202 p.

J. PEETERS en V. PETITAT

De bescherming van de rechten van de werknemer bij overgang van onderneming

in Advocatenpraktijk 2002, 90p., geactualiseerd 2005

K. RONSE m.m.v. V. PETITAT

Schade en schadeloosstelling bij equivalent naar aanleiding van de onregelmatige gunning van overheidsopdrachten

in Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2005, 183-327

C. DE KONINCK en V. PETITAT

De problematiek van het inbesteden na het Stadt Halle arrest van het Hof van Justitie : is inbesteding zonder aanbesteding nog mogelijk?

N.j.W. 2005, 1082-1089

C. DE KONINCK en V. PETITAT

Het Parking Brixen-arrest van het Hof van Justitie – Is inbesteden zonder aanbesteding nog moeilijker geworden?

N.j.W. 2005, nr. 29

C. DE KONINCK en V. PETITAT

De in-houseopdrachten na het arrest Europese Commissie / Oostenrijk

C.D.P.K. 2005, 803-808

D. MISONNE, K. BODARD, S. HORVAT, L. VANWALLE, M. PALLEMAERTS, L. LAVRYSEN en N. DE SADELEER

Juridisch vademecum voor een milieuvriendelijk federaal productbeleid

http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/CPgen/judvad_nl.pdf

Partim in M. JANS, D. MISONNE en M. PALLEMAERTS

The role of public authorities in integrated product policy: regulators or coordinators?

V. PETITAT

Een vordering voor de Raad van State stuit noch schorst de verjaring (noot onder Cass. nr. C.05.0050.N., 16 februari 2006, Fabricom GTI/Vlaams Gewest en Cass. nr. C.05.0022.N, 16 februari 2006, P. Verbeke/Belgische Staat.),

CDPK 2006, 727-738

S. VAN GARSSE en V. PETITAT

Overheidsaanbestedingen: een korte inleiding”, Publiekdomein – Praktijkinfo voor beslissingnemers in lokale besturen

nr. 2, maart-april 2007, 19-27;

S. VAN GARSSE en V. PETITAT

Overheidsaanbestedingen: een korte inleiding”, Publiekdomein – Praktijkinfo voor beslissingnemers in lokale besturen

nr. 2, maart-april 2007, 19-27;

F. Tulkens en V. Petitat

New Law on Public Work Contracts

S. VAN GARSSE en V. PETITAT

Inhouse-aanbestedingen en de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij overheids-contracten (Rondzendbrief LNE/2007/1)

Publiekdomein - Praktijkinfo voor beslissingnemers in lokale besturen, nr. 1, januari-februari 2008, 20-24

V. PETITAT

Principes van het openbaar domein en het rechtsregime

in Openbaar Domein, Antwerpen IFE Benelux, 02.12.2008

S. VAN GARSSE en V. PETITAT

De interpretatieve mededeling van de Europese Commissie inzake geïnstitutionaliseerde publiek-private samenwerking

SEW 2009, 54-61

V. PETITAT

De herstelmaatregel als straf onder de hamer?

CDPK 2009, 305-332

S. VAN GARSSE en V. PETITAT

Overheidsopdrachten op lokaal vlak

Publiek domein 2009

V. PETITAT

Advocaten en het overheidsopdrachtenrecht

in Jaarboek overheidsopdrachten 2009-2010

V. PETITAT

Groene overheidsopdrachten: stand van zaken en praktijk

in Jaarboek Overheidsopdrachten 2010-2011

V. PETITAT

Developments in expert inquiry since the Belgian law of 31st December 2009

Conference Papers 2010

V. PETITAT

Enkele aspecten van archeologische overheidsopdrachten

in Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, 337-351

V. PETITAT

“Het onderscheid tussen overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor diensten: de overdracht van het exploitatierisico bepaalt het verschil

T Aann 2011, afl. 4, 423-434

V. PETITAT

Groene overheidsopdrachten, stand van zaken en praktijk

5de National Tender Day 2012, 18.10.2012, Zaventem

V. PETITAT

Duurzame overheidsopdrachten, Antwerpen

Kluwer, 13.11.2012

V. PETITAT

Commentaar bij de artikelen 23, 24, 25 en 35 van de Overheidsopdrachtenwet

in Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten, Brussel, Politeia, 2012

J. BRONDEL

De grenzen van de rechterlijke toetsing van het reorganisatieplan in het kader van de toepassing WCO

DAOR 2012, afl. 103, 362-366

J.-B. PETITAT

De nieuwe indicatieve tabel. Een lijst van forfaitaire schadevergoedingen

in X., De Praktijkjurist VXX, 2013, 93-206

J.-B. PETITAT

Kanttekeningen bij de Indicatieve tabel

in X., T. Verz. 2013, Gent, Story Publishers, afl. 1, 174 p.

S. VAN GARSSE en V. PETITAT

Toelaatbaarheid van presentaties bij overheidsopdrachten

TBO 2013, 124-127

V. PETITAT

De verplichtingen van de aanbestedende overheid bij de plaatsing van (overheids)opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de overheidsopdrachtenrichtlijnen vallen.

T Aann 2013, 331-340

J.-B. PETITAT

Regres in de WAM: een ander verhaal?

Mechelen, Kluwer, 2014, 176 p.

TOBBACK en J. BRONDEL

Betalingen van overheidsopdrachten van werken onder de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering

T.Aann. 2014, afl. 2, 110-153

V. PETITAT en J.B. PETITAT

De aanbestedende overheid die de onwettigheid van haar eigen gunningsbeslissing inroept wegens schending van het mededingingsbeginsel : mogelijkheden, gevolgen en risico’s

in Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, 881-915

J.-B. PETITAT

Huishoudelijke schade

Gent, Story Publishers, 2017, 258 p.

V. PETITAT en J. BRONDEL

Grenzen van en voor refacties

Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP, 2017, 341-361

S. Van Garsse en V. Petitat

De ene concessie is de andere niet. Het onderscheid tussen domeinconcessies en concessies van diensten

Brussel, EBP, 2020,419-435

Schakel ons in voor al uw juridische vragen of geschillen. We bekijken uw dossier en ondernemen, samen met u, de nodige stappen.

Julie Brondel, Victor Petitat & Stefanie Baele
Advocaten en partners