Actualiteit

De eigenaar van een geïmmobiliseerd voertuig kan voortaan in beroep gaan tegen de weigering van de Procureur des Konings om het voertuig vrij te geven.

Wat is immobilisatie van een voertuig?

 

Het Openbaar Ministerie kan de immobilisatie van een voertuig bevelen waarbij, in het belang van de verkeersveiligheid, het gebruik van een voertuig tijdelijk wordt verboden. Bijvoorbeeld in geval van rijden zonder (geldig) rijbewijs, rijden tijdens een rijverbod, bij onmiddellijk intrekking van het rijbewijs, …

 

Dit kan ook wanneer de verkeersovertreding niet door de eigenaar van het voertuig zelf werd begaan.

 

De eigenaar van het voertuig kan wel aan het Openbaar Ministerie vragen om de immobilisatie te beëindigen, maar deze eigenaar heeft geen beroepsmogelijkheid tegen een beslissing van Openbaar Ministerie indien deze de opheffing van de immobilisatie weigert.

 

Het Hof van Cassatie bevestigde onlangs in haar arrest van 16/12/2021 dat de immobilisatie van een voertuig een beveiligingsmaatregel is waartegen tegen geen (cassatie)beroep mogelijk is voor de eigenaar van een voertuig.

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt tot ongrondwettigheid

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde thans bij prejudicieel arrest van 10/03/2022 dat dit gebrek aan een effectieve beroepsmogelijkheid voor de eigenaar van het voertuig ongrondwettig is.

 

Het ontbreken van deze effectieve beroepsmogelijkheid tegen een weigering tot opheffing van de immobilisatie heeft immers onevenredige gevolgen voor de eigenaar die niet de overtreder is, maar die wel het genot van zijn voertuig wordt ontnomen en die de kwestie niet kan voorleggen aan een objectieve en onpartijdige rechter.

 

Het Grondwettelijk Hof besloot dan ook : “Het in het geding zijnde artikel 58bis van de Wegverkeerswet is niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het voor de eigenaar van het voertuig niet voorziet in een effectieve beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot een beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van het voertuig”.

 

Gevolg?

 

In het licht van deze rechtspraak dient artikel 58bis van de Wegverkeerswet (in afwachting van een mogelijke wetswijziging) o.i. grondwetsconform te worden toegepast.  De voertuigeigenaar, die niet de verkeersovertreder is, kan zich, na een negatieve beslissing van de Procureur des Konings tot op heffing van de immobilisatie van zijn voertuig, wenden tot de Kamer van Inbeschuldigingstelling met hetzelfde verzoek tot opheffing.

 

Vragen?

 

Het advocatenkantoor Brondel-Petitat heeft jarenlange expertise op het vlak van het verkeersrecht in al zijn facetten. Wij helpen u graag om uw verzoek tot opheffing van immobilisatie grondig gemotiveerd op te stellen voor de grootste kans op succes. Weigert het Openbaar Ministerie dan verdedigen wij uw rechten als eigenaar om uw voertuig ter beschikking te krijgen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties