Algemene voorwaarden

Wij hechten veel belang aan een transparante en correcte samenwerking. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.
Ons kantoor werkt aan uw dossier met inachtneming van de hiernavolgende voorwaarden.

Kosten en ereloon

De provisie -en ereloonstaten dienen te worden betaald binnen de dertig (30) dagen na datum van deze staten. Indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, kan er op gemotiveerde wijze een kortere betalingstermijn worden bepaald.
 
Het bedrag van de provisiestaat en/of ereloonstaat dient binnen de veertien (14) dagen na datum van deze staten aangetekend te worden geprotesteerd. Zo niet, gaat de mogelijkheid om te protesteren verloren.
 
Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van acht procent (8%) of de wettelijke rentevoet inzake handelstransacties als deze hoger is. Bij laattijdige betaling is er eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) op het niet betaalde bedrag verschuldigd (met een minium van 75 euro en een maximum van 1500 euro). Aanmaningen tot betaling worden aangerekend aan de tarieven voor dactylografie. In het geval de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele in gebreke blijft de eventueel door haar verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen, gelden dezelfde verplichtingen in hoofde van de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele en haar vennoot is in eerste rang verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 euro per schadegeval via de balie van Brugge bij de NV AMLIN EUROPE (adres: Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel). De beroepsaansprakelijkheid van de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele en haar vennoot is daarnaast nog in tweede rang verzekerd via het kantoor voor een aanvullend bedrag van 5.000.000 euro voor het geheel van alle schadegevallen samen per verzekeringsjaar bij de NV AG INSURANCE (adres: Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel). De polis, die de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat-medewerkers verzekert, verleent dekking voor een bedrag van maximum 2.500.000 euro per schadegeval.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent wereldwijd dekking op voorwaarde dat vanuit België wordt geopereerd en onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.

Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits de cliënt de bijkomende premie betaalt.
De aansprakelijkheid van de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele, haar vennoot en advocaat-medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en dit binnen de grenzen van de dekking.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele, haar vennoot en/of advocaat-medewerkers hieraan fout hebben, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een plafond van 5.000 euro.

Witwaspreventie

 

Als advocaat zijn wij onderworpen aan de Witwaspreventiewet van 18 september 2017. Deze wetgeving brengt tevens een aantal deontologische verplichtingen met zich mee, die vervat liggen in afdeling III.1.2 & bijlage 1 Codex Deontologie. Deze wetgeving beoogt het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt in dit verband een aantal dwingende verplichtingen op aan ons als advocaat.

 

Zo zijn wij er o.a. toe gehouden, voorafgaandelijk aan het aanvaarden van elke opdracht, na te gaan wat de aard van de opdracht is en dit om te bepalen of de Witwaswetgeving van toepassing is. In voorkomend geval zijn wij verplicht om de cliënt te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren en dit gedurende tien (10) jaar : in dit kader vragen wij een kopie van uw identiteitskaart en bij rechtspersonen een uittreksel van het KBO- en UBO register, dossierafhankelijk kan eveneens bijkomende informatie inzake de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen moet worden verschaft. Tijdens de duur van de cliëntenrelatie zijn wij eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht, die ertoe kan leiden dat er bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting heeft niet alleen betrekking op de cliënt zelf, maar eveneens op zijn/haar lasthebber(s) zoals de bestuurder(s) van de vennootschap en zijn/haar uiteindelijke begunstigde (“UBO”).

 

Deze procedures vergen de medewerking van de cliënt en verplicht ook de cliënt die werkt onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om ons mee te delen wie de UBO is, alsook ons te informeren van elke wijziging die zijn/haar status kan beïnvloeden en de door de advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt er voor kiest om deze informatie niet te verstrekken, verbiedt de Witwaswetgeving ons als advocatenkantoor om een zakelijke relatie met u aan te gaan en worden wij zodoende verplicht om de voorlopige tussenkomst te beëindigen.

 

Indien u hierover nog verdere toelichting wenst, aarzel dan niet om ons hierover te contacteren.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing.

Er wordt naar gestreefd om eventuele geschillen in der minne te regelen. Alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, wordt de zaak bij voorkeur opgeroepen voor minnelijke schikking voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. De BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele, haar vennoot en advocaat-medewerkers zijn onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting voorzien in het Baliereglement van balie Brugge, de codificatie Arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstate, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005. U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van de Balie West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050/33.16.80).

Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd, onverminderd het recht voor de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele om de cliënt voor elke andere rechtbank te dagen die krachtens artikel 624, 1° of 4° Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.

Privacyverklaring

 

De Cliënt kan op schriftelijke wijze een uitgebreide privacyverklaring opvragen aan de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties