Algemene voorwaarden

Wij hechten veel belang aan een transparante en correcte samenwerking. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.
Ons kantoor werkt aan uw dossier met inachtneming van de hiernavolgende voorwaarden.

Kosten en ereloon

De provisie -en ereloonstaten dienen te worden betaald binnen de dertig (30) dagen na datum van deze staten. Indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, kan er op gemotiveerde wijze een kortere betalingstermijn worden bepaald.
 
Het bedrag van de provisiestaat en/of ereloonstaat dient binnen de veertien (14) dagen na datum van deze staten aangetekend te worden geprotesteerd. Zo niet, gaat de mogelijkheid om te protesteren verloren.
 
Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van acht procent (8%) of de wettelijke rentevoet inzake handelstransacties als deze hoger is. Bij laattijdige betaling is er eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) op het niet betaalde bedrag verschuldigd (met een minium van 75 euro en een maximum van 1500 euro). Aanmaningen tot betaling worden aangerekend aan de tarieven voor dactylografie. In het geval de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele in gebreke blijft de eventueel door haar verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen, gelden dezelfde verplichtingen in hoofde van de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele en haar vennoot is in eerste rang verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 euro per schadegeval via de balie van Brugge bij de NV AMLIN EUROPE (adres: Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel). De beroepsaansprakelijkheid van de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele en haar vennoot is daarnaast nog in tweede rang verzekerd via het kantoor voor een aanvullend bedrag van 5.000.000 euro voor het geheel van alle schadegevallen samen per verzekeringsjaar bij de NV AG INSURANCE (adres: Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel). De polis, die de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat-medewerkers verzekert, verleent dekking voor een bedrag van maximum 2.500.000 euro per schadegeval.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent wereldwijd dekking op voorwaarde dat vanuit België wordt geopereerd en onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.

Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits de cliënt de bijkomende premie betaalt.
De aansprakelijkheid van de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele, haar vennoot en advocaat-medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en dit binnen de grenzen van de dekking.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele, haar vennoot en/of advocaat-medewerkers hieraan fout hebben, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een plafond van 5.000 euro.

Toepasselijk recht en geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing.

Er wordt naar gestreefd om eventuele geschillen in der minne te regelen. Alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, wordt de zaak bij voorkeur opgeroepen voor minnelijke schikking voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. De BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele, haar vennoot en advocaat-medewerkers zijn onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting voorzien in het Baliereglement van balie Brugge, de codificatie Arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstate, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005. U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van de Balie West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050/33.16.80).

Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd, onverminderd het recht voor de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele om de cliënt voor elke andere rechtbank te dagen die krachtens artikel 624, 1° of 4° Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.

Privacyverklaring
De Cliënt kan op schriftelijke wijze een uitgebreide privacyverklaring opvragen aan de BV Advocatenkantoor Brondel, Petitat & Baele.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties