Actualiteit

De B2B-betalingstermijn bedraagt vanaf 1 februari 2022 nog maximaal 60 kalenderdagen

De wet van 2 augustus 2002 werd in het leven geroepen om de betalingsachterstand bij facturatie tussen ondernemingen weg te werken. Deze wet bepaalt o.a. dat u bij wanbetaling zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling recht heeft op een interest van 8%. Daarnaast voorziet deze wet in een redelijke schadeloosstelling voor alle kosten die u maakt om uw openstaande factuur in te vorderen. In de praktijk kennen de rechtbanken hiervoor als schadebeding 10% van de verschuldigde hoofdsom toe.

 

Een recente wetswijziging past de wet van 2 augustus 2002 aan: vanaf 1 februari 2022 wordt de betalingstermijn in B2B-relaties ingekort tot maximaal 60 kalenderdagen en dit voor alle handelstransacties, ongeacht de grootte van de betrokken ondernemingen.

 

Voorziet uw contract een langere betalingstermijn, dan wordt deze voor niet-geschreven gehouden en zal de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen van toepassing zijn.

 

Ondernemingen kunnen niet langer overeenkomen dat de betalingstermijn pas ingaat na controle van de conformiteit van de goederen of diensten door de klant. De maximale contractuele betalingstermijn blijft 60 kalenderdagen.

 

De betalingstermijn begint te lopen vanaf ontvangst van de factuur en het is wettelijk verboden om daar contractueel van af te wijken.

 

De schuldenaar is op zijn beurt wel gehouden om, uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen en/of diensten, alle nodige informatie aan de schuldeiser mee te delen zodat deze de factuur binnen de wettelijk voorziene termijn kan opmaken.

 

Bij overschrijving van de betalingstermijn wordt automatisch het nog openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met interesten, naast de forfaitaire vergoeding van 40 EUR voor de invorderingskosten.

 

Stelt u zich de vraag of de algemene voorwaarden van uw onderneming nog steeds up-to-date zijn conform de huidige regelgeving? Aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@brondelpetitat.be of op 050 33 66 03. Samen met u doen wij een nazicht van algemene voorwaarden en formuleren eventuele alternatieven om u in regel te stellen met de huidige regelgeving. Bovendien proberen wij zo goed mogelijk te voorzien in bescherming tegen wanbetalers en de procesrisico’s tot een minimum te beschermen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties