Actualiteit

Deadline verplichte statutenwijziging nadert : 31/12/2023

Vennootschappen hebben nog tot 31 december 2023 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapsregels. Een statutenwijziging gebeurt per notariële akte zodat het nuttig is om meteen ook na te gaan of er nog andere wijzigingen in eenzelfde akte kunnen worden doorgevoerd (zoals bijvoorbeeld regels inzake de opvolging binnen het bedrijf).

 

Uit de peilingen van het notariaat blijkt dat nog maar goed één derde van de ondernemers actie hebben ondernomen (zie notaris.be) zodat de tijd begint te dringen om nog alles op tijd verwerkt te krijgen.

 

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bevat o.a. heel wat dwingende bepalingen inzake het bestuur en de geldigheid van besluitvorming zodat het absoluut van belang is om tijdig de aanpassing door te voeren.

 

Wat als u niets onderneemt? Dan zal de vennootschap vanaf 1 januari 2024 automatisch worden omgezet in de rechtsvorm zoals bepaald in de nieuwe regelgeving en is het bestuur aansprakelijk voor het niet nakomen van de verplichtingen van de vennootschap overeenkomstig het WVV. Het bestuur moet ten laatste op 30 juni 2024 de algemene vergadering bijeen roepen om de statuten alsnog aan te passen aan die nieuwe rechtsvorm. Zonder statutenwijziging zullen sommige vennootschappen onbestuurbaar worden, anderen zullen een onzekere rechtsvorm hebben. De leden van het bestuur zijn in ieder geval persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt en dit schade aan de vennootschap of aan derden veroorzaakt.

 

Wacht dus niet tot het einde van het jaar zodat uw notaris voldoende tijd heeft om alles te verwerken en op punt te zetten.

 

Advies of bijstand inzake vennootschapsrecht nodig? Neem contact op met ons kantoor (050/33.66.03) en maak een afspraak met Mr. Julie Brondel.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bekijk onze specialisaties